Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renaud en Wolf Advieskantoor is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Renaud en Wolf Advieskantoor.

Geen garantie op juistheid

Renaud en Wolf Advieskantoor streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Renaud en Wolf Advieskantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy
Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt Renaud en Wolf alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Renaud en Wolf aan de privacywetgeving.
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.